WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, 5 - cio letnie dzieci już czytają, KREATYWNE MYŚLENIE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 14 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat, PRACE BADAWCZE. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Program edukacyjny

                                                                        

             W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętności poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania . Nie każde dziecko przebywa tę trudną drogę w taki sposób , jak byśmy tego oczekiwali.

 Poznanie możliwości i potrzeb dziecka pozwala nam na takie planowanie pracy, by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka, a także stworzyć mu warunki i możliwości doświadczania w różnych warunkach i sytuacjach.

                                Cel główny programu

1.Pobudzenie wszechstronnego rozwoju dzieci                                                               

2.Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci

Cele szczegółowe                                                                                  

 1. Nawiązanie i utrzymanie bliskiego kontaktu z rodzicami
 2. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w żłobku
 3. Wypracowanie dobrego kontaktu emocjonalnego z dziećmi i rodzicami
 4. Zapewnienie  prawidłowego rozwoju psycho- motorycznego dziecka
 5. Umożliwienie  poznania otaczającego świata
 6. Uczenie dziecka samodzielności
 7. Poszerzenie u dzieci zasobu słów ( słownik czynny i bierny)
 8. Troska o dobre wychowanie dziecka
 9. Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych , korygowanie zaburzonych funkcji
 10. Kompensowanie braków w rozwoju fizycznym i psychicznym.

                  Metody pracy z małym dzieckiem

Bogaty wybór metod, jakie oferuje pedagogika pozwala opiekunowi na dobranie metody do indywidualnych potrzeb dziecka. Znajomość metod pozwala na ich łączenie. Muszą one być koniecznie wzbogacone własnymi przemyśleniami i pomysłami. Są to między innymi:

 • Elementy metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Wybrane techniki relaksacyjne
 • Elementy metody Wspierania Rozwoju- ,,Terapia bajką”
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
 • Elementy Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami (Finger- Painting)
 • Elementy metody- Pedagogika zabawy
 • Zabawy paluszkowe

Codzienna aktywność dzieci

Zabawa to najważniejsza forma oddziaływania wychowania i kształcenia małego dziecka Zabawa pełni także rolę terapeutyczną i stymulującą. Dziecko od najmłodszych lat traktuje zabawę jako cos bardzo naturalnego. Zabawa powinna służyć jako czynnik wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Za pomocą zabawy poszerzamy jego wiadomości , zainteresowania, pogłębiamy uzdolnienia , kształtujemy stosunek do otaczającej rzeczywistości, rozwijamy twórczą wyobraźnie . Dzieci też podejmują role społeczne.

Zajęcia i zabawy  prowadzone w żłobku:

 • Zajęcia i zabawy dydaktyczne
 • Zajęcia i zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne
 • Zajęcia i zabawy tematyczne
 • Zajęcia i zabawy plastyczne
 • Zajęcia i zabawy rytmiczno- muzyczne
 • Nauka języka angielskiego
 • Nauka samoobsługi higieny i kultury osobistej
 • Wycieczki i spacery tematyczne
  • Przyśpieszają i wspomagają rozwój zdolności porozumiewania się z otoczeniem , wchodzenia w kontakty z równikami, nawiązywania relacji.
  • Rozszerzają u dzieci zasób słownictwa
  • Ugruntowują pojęcia
  • Utrwalają stare wiadomości i pomagają zdobyć nowe.
  • Uczą poprzez przeżywanie
  • Ćwiczą funkcje umysłowe , fizyczne i sensoryczno-motoryczne
  • Rozwijają uzdolnienia
  • Otwierają na świat wartości
  • Odwołują się do wyobraźni dziecka umiejętnie je kształtując
  • Uczą dyscypliny
  • Uczą współdziałania i współpracy z innymi dziećmi
  • Uczą funkcjonowania w grupie
  • Dają podstawy wiedzy matematycznej
  • Kształtują wyobraźnię przestrzenną
  • Ćwiczą wymowę  głosek i wyrazów
  • Budowanie z klocków różnej wielkości i różnorodnych kształtów
  • Konstruowanie , łączenie elementów z zestawów
  • Budownictwo z piasku lub śniegu
  • Tworzenie i konstruowanie różnych przedmiotów i zabawek do zabaw tematycznych czy inscenizowanych

Zabawy dydaktyczne. Są to zabawy kształcące. Opierają się na pracy w małych grupach , grach dydaktycznych oraz opowiadaniach . Przykładowe zajęcia to: różnicowanie cech przedmiotów; kształtu, wielkości , barwy rozpoznawanie i utrwalanie kolorów . Zabawy dydaktyczne mają ogromną wartość w wychowaniu i edukacji dzieci :

 Zabawy konstrukcyjne: polegają na budowaniu, składaniu całości z elementów z wykorzystaniem różnorodnego materiału. Dziecko bawiąc się, wykonując czynności konstrukcyjne odczuwa przyjemność, zadowolenie, jednocześnie zaspakaja ważną potrzebę tworzenia.

Według I. Dudzińskiej można wyróżnić następujące zabawy konstrukcyjne:

Celem zabaw manipulacyjno- konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki, usprawnienie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości , rozwój wyobraźni przestrzennej

Zabawy tematyczne: są to zabawy dziecięce na określony temat zaczerpnięty z różnych sytuacji , zdarzeń, faktów z  życia zauważonych przez dzieci i odtworzonych w formie zabawy , np. zabawy w kąciku kuchennym , kąciku lalek ,kąciku kulinarnym,(uczymy się przygotować zdrowe posiłki, korzystając z tego co sami wyhodujemy w kąciku przyrody-rzeżucha , szczypiorek, kiełki itp., robimy sałatki surówki, świeżo wyciskany sok), przyrodniczym, książek itp.

Rozwijanie sprawności fizycznej i muzyczno-ruchowej –prowadzimy zabawy ruchowe : rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew. Zajęcia odbywają się codziennie w czasie których uczymy się piosenek, wierszyków, tańczymy, poznajemy różne instrumenty muzyczne . Niektóre wykonujemy samodzielnie . Łączymy muzykę z ruchem aby wpłynąć na rozwój sensoryczno- motoryczny u dziecka . Dzieci rozwijają sprawność fizyczną , inwencje twórczą , słuch muzyczny , poczucie rytmu , koordynacje wzrokowo- ruchową itp.

Wyrabianie nawyków higienicznych , porządkowych i grzecznościowych: uczymy się grzecznych zachowań i zwrotów, czekania w kolejce, dzielenia się zabawką, sprzątanie po zabawie, poznajemy zwroty grzecznościowe. Kształtujemy w dziecku nawyk mycia rąk , uczymy poprawnego zachowania w różnych miejscach publicznych. Żegnamy się z pieluszką, uczymy czynności samoobsługowych , samodzielnego spożywania posiłków itp.

Zabawy plastyczno-techniczne: zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi (kredki , plastelina, różne farby, masa solna, tworzywo przyrodnicze itp. ) Podczas zajęć plastycznych tworzymy nasze małe dzieła sztuki. Zajęcia maja na celu usprawnienia małej motoryki, spostrzegawczości wzrokowo – ruchowej ,sprawności manualnej, wpływają na rozwój twórczego myślenia , rozwijają wyobraźnie plastyczną oraz poprawiają koncentrację uwagi. Sprawiają dzieciom dużo radości i poprawiają samoocenę.

Zabawy sensoryczne: mieszamy, przelewamy, gnieciemy, smakujemy, wąchamy, dotykamy. Poznajemy świat za pomocą zmysłów. Podczas zabaw poznajemy różne konsystencje, tekstury, wielkości, kształty, zapachy , smaki. Zajęcia sensoryczne wpływają na prawidłowe nabywanie różnorodnych umiejętności związanych z odbiorem , klasyfikacją i łączeniem wrażeń zmysłowych.

Zajęcia usprawniające mowę: gimnastyka buzi i języka . Zajęcia usprawniające aparat mowy. Zajęcia logopedyczne ułatwiają przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci. Ćwiczenia oddechowe , które mają na celu pogłębienie oddechu , rozruszanie przepony i wydłużenie fazy wydechowej.

Zajęcia z języka angielskiego: codzienne zajęcia włączone w rytm codziennych czynności (poznanie słów związanych tematycznie z działaniami dzieci, z ich zabawą z przedmiotami, które je otaczają, z czynnościami , które wykonują) .Uczymy się piosenek i krótkich zwrotów , zajęcia z lektorem wzbogacone o interaktywne gry i zabawy.

Wycieczki i spacery tematyczne: uczymy się rozpoznawać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, poznajemy niektóre rośliny z zwierzęta i otaczający nasz świat.

Dzieci biorą udział we wszystkich uroczystościach przedszkolnych, wykonują przedstawienia dla swojej rodziny. Uczestniczą też w przedstawieniach teatralnych w wykonaniu profesjonalnych zespołów aktorskich.