WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, KREATYWNE MYŚLENIE, GRUPY ANGLOJĘZYCZNE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 12 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut Przedszkola zwany dalej „Statutem” został nadany na podstawie art. 84 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr.67 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 10 poz. 96 z późn. zm.).

§ 2


„HULA-HOP zwane dalej „przedszkolem”, działa w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie oraz niniejszym Statucie.
Przedszkole posiada uprawnienia przedszkola niepublicznego i jest wpisane do ewidencji placówek niepublicznych Gminy Piaseczno pod numerem 49/PN/05.
Organem Prowadzącym jest Iwona Wiśniewska, właściciel przedszkola
Siedziba przedszkola zlokalizowana jest w Zalesiu Górnym przy ulicy Sarenki 2.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

Celem przedszkola jest:

1.zapewnienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności oraz wolności wyznaniowej i światopoglądowej,
2.umożliwienie dziecku rozwijania indywidualnych zainteresowań,
3.podtrzymywanie u dziecka poczucia tożsamości narodowej,
4.tworzenie warunków optymalnego rozwoju poprzez dostosowanie form i metod pracy do możliwości każdego dziecka,
5.przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MENiS.

§ 4

Cele określone w § 3 realizowane są poprzez:

1.organizowanie różnorodnej aktywności dziecka: umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, słownej, konstrukcyjnej opartej na zabawie,
2.kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej,
3.budzenie u dziecka wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowejrodziną,
4.kształtowanie pozytywnych zachowań dziecka w układach interpersonalnych,
5.rozwijanie u dziecka kompetencji językowej, w tym nabywania umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
6.prowadzenie działalności diagnostycznej rozwoju dziecka,
7.współpracę z psychologiem i logopedą w celu udzielania dziecku niezbędnej pomocy specjalistycznej,
8.tworzenie miejsca, w któdziecko czuje się dobrze i bezpiecznie.


ROZDZIAŁ III

ORGANA PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Organ Prowadzący zwany dalej „Prowadzącym” nadaje przedszkolu Statut i realizuje jego zadania.

2. Prowadzący spełnia niezbędne warunki dla właściwego działania przedszkola, w tym zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

3. Prowadzący w szczególności:

1)kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je wobec wszelkich władz, urzędów, podmiotógospodarczych i osób trzecich,
2)powołuje i odwołuje Dyrektora Przedszkola, zwanego dalej „Dyrektorem”,
3)ustala wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkole,
4)wprowadza zmiany do zapisów statutowych,
5)zatwierdza regulaminy oraz inne przepisy wewnętrzne przedszkola,
6)zarządza majątkiem przedszkola,
7)zawiera wszelkiew tym umowę o świadczenie usługi wychowawczo – opiekuńczej z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci zwanymi dalej „Rodzicami”,
8)podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków,
9)podejmuje decyzje w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i innymi pracownikami, oraz wysokości ich wynagradzania i premiowania,
10) koordynuje działania organów przedszkola i zatrudnionych pracowników,

11) podejmuje ostateczne decyzję we wszelkich sprawach spornych między organami przedszkola, pracownikami i ewentualnie Rodzicami.

§ 6

1. Działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola kieruje Dyrektor.

2. Do zadań Dyrektora należy:

1)sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
2)zapewnienie odpowiedniego (wysokiego) poziomu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
3)przygotowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
4)opracowanie regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych przedszkola,
5)opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli,
6)rozstrzyganie sporów między nauczycielami,
7)realizacja zaleceń Prowadzącego oraz uchwał Rady Pedagogicznej,
8)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
9)wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczególnych.


§ 7

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola powołanym do realizacji zadań statutowych dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2.W skład rady wchodzą:
Dyrektor jako przewodniczący,
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu bez względu na rodzaj zawartej umowy.

3.Do zadań Rady Pedagogicznej w szczególności należy podejmowanie uchwał w sprawie:

1) programów wychowawczo-dydaktycznych obowiązujących w przedszkolu

2) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) wydania opinii o możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola,

4) wystąpienia z wnioskiem do Rodziców o podjęcie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

5) skreślenia dziecka z listy wychowanków.

4.Posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek minimum 1/3 jej członków, na wniosek Prowadzącego lub organu sprawującego nadzór

5.W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.

6.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków przedszkola lub ich Rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

8.W przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały niezgodnej z przepisami prawa Dyrektor wstrzymuje jej wykonanie i zawiadamia Prowadzącego.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Czas pracy

§ 8

1.Przedszkole realizuje zadania statutowe w cyklu czteroletnim w wymiarze określonym w rocznym planie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.Przedszkole czynne jest cały rok kalendarzowy.

3.Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31sierpnia.

4.Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 18:00 z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy.

5.Prowadzący zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu pracy lub zamknięcia placówki w sytuacjach szczególnych np. Wigilia; Sylwester itp.

6.W zamian za organizację imprez dodatkowych, o których mowa w § 17 ust. 3 Prowadzący zastrzegaprawo do zamknięcie placówki w wybranych dniach sąsiadujących z dniami świątecznymi, w szczególności w czasie tzw. „długich weekendów”.

7.Szczegółowy harmonogram pracy przedszkola obowiązujący w danym roku szkolnym zawierający przerwy świąteczne, dni wolne, terminy imprez, ogłaszany jest najpóźniej do 15 września na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

8.W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych Prowadzący zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usług na okres do miesiąca, po powiadomieniu Rodziców z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

9.W sytuacjach awaryjnych Prowadzący zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług na okres niezbędny do usunięcia skutków awarii.


Zasady rekrutacji

§ 9

1.Do przedszkola może być przyjętych 87 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
2.Do przedszkola może zostać przyjęte dziecko niepełnosprawne, z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej. Szczegółowe zasady przyjęokreśla osobny regulamin rekrutacji dziecka niepełnosprawnego, który stanowi załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola.
3.W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęciemłodszego, samodzielnego w zakresie podstawowej samoobsługi, nie mniej jednak niż dwuletniego.
4.Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest:
1) rozmowa wstępna z Rodzicami,

2) udział dziecka wraz z Rodzicami w grupowym spotkaniu organizowanym na terenie przedszkola,

3) udział w okresie próbnym-adaptacyjnym,

4)wpłacenie bezzwrotnej opłaty wpisowej,
5)podpisanie umowy, o której mowa w § 21.
5.Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Oddziały

§ 10

1.Dzieci przyjęte do przedszkola, zwane dalej „Wychowankami” podzielone są na cztery oddziały wiekowe, zwane dalej „grupami”.
2.Liczba wychowanków w grupie nie może przekroczyć 25 dzieci.
3.Przedszkole może utworzyć oddział integracyjny. Oddział integracyjny tworzy się, gdy liczba niepełnosprawnych dzieci wynosi co najmniej 3 osoby. Gdy niepełnosprawnych dzieci jest mniej, przedszkoleintegrację włączającą, tzn, że dziecko przebywa w standardowym oddziale przedszkolnym, otoczone dodatkową opieką specjalistyczną dostosowaną indywidualnie do potrzeb dziecka niepełnosprawnego.
4.W przypadku stworzenia oddziału integracyjnego łączna liczba wychowanków nie może przekroczyć 20 osób, z zastrzeżeniem, że w oddziale tym może przebywać najwyżej 5 niepełnosprawnych dzieci.
5.W szczególnych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na przeniesienie wychowanka do innej grupy.
6.Prowadzący zastrzega sobie możliwość łączenia grup po godz. 16.00, w miesiącach wakacyjnych lub z powodu choroby nauczyciela.
7.Wmogą przebywać, oprócz wychowanków, dzieci biorące udział w okresie próbnym.
8.Każda grupa dzieci powierzona jest opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej „wychowawcą”.

Przyprowadzanie dziecka

§ 11

1.Rodzice są zobowiązani przyprowadzić dziecko do godz. 8:30. Późniejsze przyprowadzanie dziecka ogranicza pełne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.
2.Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka.
3.Uznaje się, że przyprowadzone dziecko jest stosownie ubrane do aktualnych warunków pogodowych i może uczestniczyć w zajęciach organizowanych na zewnątrz budynku przedszkola.
4.Rodzice są zobowiązani do informowania o nieobecnościnajpóźniej do godz. 9.00, w przeciwnym razie Prowadzący nie dokona stosownych zwrotów za nieobecności


Zajęcia dydaktyczne

§ 12

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu oprogramowe wychowania przedszkolnego, które mogą być rozszerzone o elementy autorskie opracowane przez nauczycieli przedszkola.
2.Zajęcia dydaktyczne organizowane są w czasie trwania roku szkolnego w terminie od 1września do 30 czerwca.
3.Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1)z dziećmi w wieku 3-4 lata - około 15 minut,
2)z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
4.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.


Zajęcia dodatkowe

§ 13

1.W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe odpowiadające zainteresowaniom wychowanków.
2.Zajęcia dodatkowe organizowane są w czasie trwania roku szkolnego w terminie od 1października do 30 czerwca.
3.Rodzice zapisując dziecko na wybrane zajęcia dodatkowe, akceptują miesięczny cykl ich trwania i tym samym zobowiązują się do nie wykreślania dziecka przed końcem miesiąca.
4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć uwzględniających naukę języka obcego, jest dostosowany do możliwości rozwoju dzieci i wynosi:
1) dla dzieci w wieku 3-4 lata: 15-20 minut,

2) dla dzieci w wieku 5-6 lat: 25-30 minut.

5.Prowadzący może organizować zajęcia dla dzieci nie będących w wieku przedszkolnym np.: zajęcia adaptacyjne dla dzieci młodszych, świetlica środowiskowa dla dzieci starszych.
6.Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany oferty zajęć dodatkowych.
7.Prowadzący ma prawo do odwołania lub zmiany terminu odbycia się zajęć dodatkowych. Rodzice uprzedzeni są o powyższym fakcie przez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń lub przesłanie jej pocztą elektroniczną.
8.W przypadku gdy zajęcia dodatkowe nie mogą się odbyć z przyczyn losowych np. choroba nauczyciela, Prowadząma prawo zorganizować zajęcia zastępcze prowadzone przez innego nauczyciela. Nauczyciel nieobecny na zajęciach z powyższych przyczyn zobowiązany jest do zrealizowania zaległego programu w trakcie trwania roku szkolnego.

Przebywanie na placu zabaw

§ 14

1.Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się pod opieką nauczycieli.
2.Teren na którym znajduje się plac zabaw jest odpowiednio zagospodarowany i spełnia wymogi bezpieczeństwa.
3.Wszystkie urządzenia przeznaczone do zabaw są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Opuszczanie terenu Przedszkola

§ 15

1.W celu wzbogacenia procesów rozwojowych przedszkole może organizować różne formy aktywności dzieci poza swoją siedzibą, zwane dalej „imprezami zewnętrznymi”.
2.Rodzice informowani są o terminie, dokładnej godzinie opuszczenia przedszkola oraz zaplanowanym czasie trwania imprezy zewnętrznej z kilkudniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust.3.
3.Rodzice nie są informowani o wyjściach dzieci na spacery po najbliższej okolicy.
4.W imprezach zewnętrznych przewidziane jest uczestnictwo wszystkich dzieci przynależących do danej grupy i wszystkich nauczycieli opiekujących się daną grupą.
5.Opiekę nad każdą grupą sprawują przypisani donauczyciele oraz w miarę potrzeby dodatkowy opiekun, tak aby na każde 10 dzieci przypadała jedna osoba dorosła.
6.Rodzice nie wyrażajązgody na udział swojego dziecka w imprezie zewnętrznej zobowiązani są do odbioru dziecka z przedszkola najpóźniej do godziny zaplanowanego opuszczenia placówki przez pozostałych wychowanków. W przypadku nieodebrania dziecka we wspomnianym czasie, opuści ono przedszkole wraz z pozostałymi wychowankami.

Odbieranie dzieci

§ 16

1.Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z przedszkola do godziny 18:00 z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 15. ust. 6.
2.Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonego mu dziecka do czasu jego odebrania przez Rodziców.
3.Rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. Z chwilą potwierdzenia przez nauczyciela przyjęcia powyższej informacji, Rodzice przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie dalszego przebywania na terenie przedszkola.
4.Rodzice odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziecko w czasie, o którym mowa w ust.3.
5.Dziecko może być odebrane z przedszkola przez inną osobę niż Rodzice pod warunkiem złożenia specjalnego upoważnienia w formie pisemnej.
6.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
7.W przypadku nie odebrania dziecka do godz.18.00, Prowadzący może obciążyć Rodziców dodatkową opłatą za konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem po godzinach pracy placówki.

Współpraca z Rodzicami

§ 17

1.W celu zapewnienia Rodzicom pełnej informacji na temat rozwoju ich dziecka oraz funkcjonowania placówki, Prowadzący:
1) organizuje dni otwarte lub zebrania, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,

2) zobowiązuje nauczycieli do dodatkowych spotkań indywidualnych z Rodzicami w razie zaistnienia takiej potrzeby,

3) utrzymuje aktualny zestaw informacji na tablicy ogłoszeń,

4) przesyła ważniejsze informacje za pomocą poczty elektronicznej.

2.Rodzice mają prawo do:
1) pobytu z dzieckiem w grupie w fazie adaptacji,

2) uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci,

3) udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.

3.Każdego roku, w wybrane dni wolne od pracy przedszkole organizuje imprezy otwarte przeznaczone dla rodzin swoich wychowanków. Specjalnie opracowany program artystyczno-rozrywkowy połączony z piknikiem ma na celu jak najsilniejsze zintegrowanie środowiska lokalnego związanego z funkcjonowaniem placówki.
4.W przypadku stwierdzenia u dziecka trudności wychowawczych lub rozwojowych, Rodzice, na wniosek Rady Pedagogicznej są zobowiązani do podjęcia współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
5.Prowadzącego kierowana do Rodziców wysyłana jest na adres wskazany w komparycji umowy lub ewentualnie na inny adres, jeżeli zostanie on wskazany na piśmie jako adres do korespondencji. Korespondencja wysłana na powyższy adres listem poleconym uznaje się za doręczoną najpóźniej w 7 dniu od daty jej nadania.
6.W przypadku zmiany adresu do doręczeń, lub adresu e-mail Rodzice zobowiązani są powiadomić Prowadzącego o tej zmianie. W przeciwnym razie korespondencja kierowana na dotychczasowyobjęta jest skutkiem doręczenia.

ROZDZIAŁ V

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH


§ 18

Działalność przedszkola finansowana jest:

1.z wnoszonych przez Rodziców następujących opłat:
1)jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wstępnej zwanej dalej „wpisowym”,
2)opłaty za rok szkolny płw ratach miesięcznych zwanych dalej „czesnym”,
2.z dotacji budżetu gminy,
3.darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.


§ 19

1.Rodzice obowiązani są płacić czesne z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca.
2.W przypadku opóźnienia we wpłacie Rodzice zobowiązani są do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 20

1.Szczegółowe warunki usług świadczonych przez Prowadzącego reguluje umowa o świadczeniu usługi edukacyjno-opiekuńczej, zwana dalej „umową”.
2.Strony mają prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W powyższym przypadku czesne za ostatni miesiąc nie podlega zwrotowi a nie wpłacone musi zostać wniesione w całości w terminie najpóźniej do dnia rozwiązania umowy.


§ 21

1.W razie istotnej zmiany wykonania warunków umowy, zmiana umowy może zostać dokonana poprzez pisemne zawiadomienie Rodziców przez Prowadzącego o zakresie zmian z podaniem terminu ich wejścia w życie. W przypadku braku akceptacji Rodzice maja prawo wypowiedzieć umowę terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku nie wypowiedzenia przez Rodziców umowy w tym terminie, umowę uważa się za skutecznie zawartą na zaproponowanych warunkach.
2.Prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków i rozwiązać umowę, w przypadku miesięcznej zwłoki w uiszczeniu opłaty lub jej części. Rozwiązanie umowy z powyższej przyczyny nastąpi po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Rodziców do uregulowania należności w terminie 7 dni.

§ 22

Za okres, o którym mowa w § 8 ust. 8 i 9 Prowadzący nie pobiera opłat.

ROZDZIAŁ VI

PRACOWNICY

Nauczyciele
§ 23

1.Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad daną grupą ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków,
2.Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.
3.Nauczyciel ma możliwość na bazie programu określającego całościową koncepcję pracy przedszkola, opracować program autorski uwzględniający obowiązujące zasady pedagogiczne oraz podstawy programowe.
4.Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dziecka poprzez wykorzystywanie jego własnej inicjatywy.
5.Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń..
6.Nauczyciel dokumentuje swoją pracę oraz obserwacje pedagogiczne prowadząc:
1) dziennik zajęć,

2) miesięczne plany pracy,

3) arkusze obserwacji i diagnozowanie rozwoju dzieci,

4) plan współpracy z rodzicami.

7.Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
1)Dyrektora,
2)doradcy metodycznego,
3)psychologa, logopedy,
4)instytucji oświatowych,
5)Prowadzącego w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego.
8.Nauczyciel utrzymuje stały kontakt z Rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

2) ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych,

3) włączenia ich w działalność przedszkola.

9.Nauczyciel ma prawo określić ramy i zasady pobytu Rodziców ze swoim dzieckiem w powierzonej mu grupie.
Pozostali pracownicy.

§ 24

1.Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:
1)Wykonywać, na polecenie nauczyciela czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci,
2)utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
3)pomagać nauczycielowi w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,
4)czynnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela,
5)wykonywać inne czynności polecone przez Prowadzącego w celu poprawy organizacji pracy placówki.
2.Kucharz (Kierownik Produkcji) zobowiązany jest:
1)nadzorować proces produkcji żywności zgodnie z zasadami HACCP,
2)przyrządzać punktualnie zdrowe i smaczne posiłki,
3)używać bezpiecznie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
4)ustalać jadłospisy,
5)wykonywać inne czynności polecone przez Prowadzącego w celu poprawy organizacji pracy placówki.

3.Pomoc kuchenna zobowiązana jest :

1)stosować się ściśle do zaleceń Kierownika Produkcji,
2)pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
3)utrzymywać w czystości kuchnię, urządzenia i naczynia kuchenne,
4)wykonywać inne czynności polecone przez Prowadzącego w celu poprawy organizacji pracy placówki.

4. Woźna (Woźny) jest zobowiązana/y :

1)utrzymywać w idealnej czystości i należytym porządku powierzone pomieszczenia i tereny,
2)wykazywać należytą staranność w używaniu sprzętu gospodarczego,
3)wykonywać inne czynności polecone przez Prowadzącego w celu poprawy organizacji pracy placówki.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1.Niniejszy Statut dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na tablicy ogłoszeń.
2.Każda zmiana zapisów statutowych może zostać dokonana poprzez pisemne zawiadomienie Rodziców przez Prowadzącego o zakresie zmian z podaniem terminu ich wejścia w życie. W przypadku braku akceptacjimają prawo wypowiedzieć umowę terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku nie wypowiedzenia przez Rodziców umowy w tym terminie, umowę uważa się za skutecznie zawartą na zaproponowanych warunkach.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
4.Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy prawa.
5.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Przedszkole stosuje zasady zawarteustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., w szczególności odnośnie udostępniania informacji na temat dzieci i ich rodzin.
7.Statut wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2011